اینستاگرام

آتل قوزک نوکست Nokast Ankle Brace

فنرهای آهنی آتل باعث حمایت از قوزک پا می شود
بندهای به کار رفته باعث نگه داشتن بهتر آتل می شود

موجود نداریم

تاریخ به روز رسانی : 29/07/1400

آتل قوزک نوکست Nokast Ankle Brace

مورد مصرف
جهت ثابت نگه داشتن و کاهش درد و التهاب قوزک آسیب دیده یا پیچ خورده

مزایا
فنرهای آهنی آتل باعث حمایت از قوزک پا می شود
بندهای به کار رفته باعث نگه داشتن بهتر آتل می شود
بدلیل داشتن قابلیت عبور هوا، باعث جذب رطوبت پا می شود

پرسش و پاسخ درباره محصول