لیست قیمت Glamor گلامور

دوره گارانتی یک سال پس از تاریخ خرید محصول می باشد.
محصولات ناقص به طور رایگان درطی زمان گارانتی تعمیر و در صورت لزوم تعویض می شود.
در مواردی که محصول از طریق بی دقتی مصرف کننده آسیب دیده باشد تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد.
تعمیرات در نمایندگی های غیر مجاز محصول را از پوشش گارانتی خارج می نماید.
حمل یا هزینه های حمل دستگاه معیوب به مراکز تعمیر به عهده مشتری می باشد.