اینفوگرافیک لباس ورزشی
لباس های عرقی قابلیت ایجاد و انتشار بیماری های زیادی هستند که شتستو لباس ها بعد از هرنوبت و خشک کردن آن با نور آفتاب بهترین گزینه برای جلوگیری از ایجاد و انتشار بیماری های قارچی هست.